Fiscale & administratieve kalender

10.04.2020 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden: PRODCOM-enquête over maart indienen.

10.04.2020 - Voorafbetalingen (*)

Voorafbetalingen (VA 1) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.

15.04.2020 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in maart betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor werkgevers die jaarlijks minder dan 40 800 EUR aan BV moeten betalen.

20.04.2020 - Btw

- Gemengde btw-plichtigen: bij de aangifte het berekeningsblad met het definitieve verhoudingsgetal voegen en de afgetrokken btw regulariseren.

20.04.2020 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

30.04.2020 - RSZ

Een nominatieve staat opmaken voor het 1ste kwartaal.

30.04.2020 - Vakantiegeld van de arbeiders

Betaling van de jaarlijkse bijdrage voor het vakantiegeld.

30.04.2020 - Veiligheid - OR

Eventueel, de vergaderingen houden van het comité PBW en van de ondernemingsraad.

30.04.2020 - Emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt

Publicatie van een jaarlijks financieel verslag.

30.04.2020 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

05.05.2020 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven: het eerste voorschot voor het 2de kwartaal gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 2de kwartaal 2019 betalen.

05.05.2020 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte aan de betrokken personeelsleden van een afdruk van de elektronische aangifte (e-ASR scenario 6).

08.05.2020 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over april indienen.

15.05.2020 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in april betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 40 800 EUR aan BV moeten betalen.

20.05.2020 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de verrichtingen van april.

20.05.2020 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

29.05.2020 - Aangifte in de personenbelasting

Belastingplichtigen die niet vrijgesteld zijn van het indienen van een aangifte en die geen formulier hebben ontvangen: een aangifteformulier aanvragen. Dit geldt niet voor de belastingplichtingen vermeld in art. 308, § 3 WIB.

29.05.2020 - Btw

Indien de jaaromzet in 2019 lager was dan 25 000 EUR, aanvraag per aangetekende brief om van de vrijstellingsregling te kunnen genieten (art. 2, § 2 nieuw BTW-KB nr. 19).

29.05.2020 - Taks op het langetermijnsparen

Staat opstellen en alle verzekeringscontracten of spaarrekeningen ondertekenen waarvoor de taks op het langetermijnsparen betaald is in de loop van 2019 (art. 227 uitvoeringsbesluit houdende uitv. Wetboek Diverse Rechten en Taksen)

29.05.2020 - Taks op levensverzekeringen

Belgische en buitenlandse verzekeraars : een staat opmaken met vermeldingen betreffende alle verzekeringnemers en indienen voor 1 juni van het volgend jaar via het internet (art. 179/3 Wetboek Diverse Rechten en Taksen)

29.05.2020 - Veiligheid - OR

Eventueel, vergaderingen houden van het comité PBW en van de OR.

31.05.2020 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

05.06.2020 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 2de kwartaal 2019 betalen.

05.06.2020 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte aan de betrokken personeelsleden van een afdruk van de elektronische aangifte (e-ASR scenario 6).

10.06.2020 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden: PRODCOM-enquête over mei indienen.

15.06.2020 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in mei betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 40 800 EUR aan BV moeten betalen

22.06.2020 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de verrichtingen van mei.

22.06.2020 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

30.06.2020 - Verantwoording bedrijfskosten

Commissies, makelaarslonen enz., waarop de BV niet wordt ingehouden: indiening fiche 281.50 en de samenvattende opgave 325.50.

30.06.2020 - Veiligheid - OR

Vergadering van de ondernemingsraad m.b.t. de inlichtingen over het 1ste kwartaal 2018.

30.06.2020 - Socialeverzekeringskas voor zelfstandigen

Betaling van de kwartaalbijdrage.

30.06.2020 - Vennootschapsbelasting en RPB (*)

Aangifte indienen voor de vennootschappen die hun jaarrekening per 31 december 2019 afsluiten (art. 310 WIB).

30.06.2020 - Vennootschapsrecht

Uiterste datum om de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2019 voor te leggen aan de algemene vergadering (*).

30.06.2020 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

01.07.2020 - Btw

Overgang naar de vrijstellingsregeling indien de omzet in 2019 tot onder de drempel van 25 000 EUR gedaald is, op voorwaarde dat de vrijstelling werd aangevraagd vóór 1 juni 2020 (art. 2, § 2 nieuw BTW-KB nr. 19).

03.07.2020 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 25% van de bijdragen verschuldigd voor het 2de kwartaal 2019 betalen.

03.07.2020 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte aan de betrokken personeelsleden van een afdruk van de elektronische aangifte (e-ASR scenario 6).

10.07.2020 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden: PRODCOM-enquête over juni indienen.

10.07.2020 - Voorafbetalingen (*)

Voorafbetalingen (VA 2) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.

15.07.2020 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in juni betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 40 800 EUR aan BV moeten betalen.

20.07.2020 - Btw

- Maandaangifte m.b.t. de handelingen van juni (in beginsel verlengd tot 10 augustus). Btw verschuldigd volgens deze aangifte betalen (geen uitstel).

20.07.2020 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

31.07.2020 - RSZ

Nominatieve staat opmaken voor het 2de kwartaal.

31.07.2020 - Veiligheid - OR

Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden.

31.07.2020 - Vennootschapsrecht (*)

Uiterste datum voor het neerleggen van de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en de bijkomende inlichtingen (art. 98 en 100 W.Venn. - art. 3:10 en 3:12 WVV).

31.07.2020 - Coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA)

Lijst van alle vennoten neerleggen. (art. 373 W. Venn.)

31.07.2020 - Sociale balans (*)

Ondernemingen die niet verplicht zijn een jaarrekening neer te leggen maar wel een sociale balans: sociale balans neerleggen.

31.07.2020 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

05.08.2020 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2019 betalen.

05.08.2020 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte aan de betrokken personeelsleden van een afdruk van de elektronische aangifte (e-ASR scenario 6).

10.08.2020 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden: PRODCOM-enquête over juli indienen.

10.08.2020 - Btw

Aangifte van de verrichtingen van de maand juni of van het 2de kwartaal (zomerfaciliteiten).

14.08.2020 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in juli betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 40 800 EUR aan BV moeten betalen.

20.08.2020 - Btw

- Maandaangifte m.b.t. de handelingen van juli (in beginsel verlengd tot 10 september). Btw verschuldigd volgens deze aangifte betalen (geen uitstel).

20.08.2020 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

31.08.2020 - Veiligheid - OR

Eventueel, de vergaderingen van het comité PBW en van de OR houden.

31.08.2020 - Vennootschapsrecht (*)

Indien uit de halfjaarlijkse balans blijkt dat tengevolge geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal: procedure voorzien in artikel 633 W.Venn. (voor een Comm. VA - voor een NV art. 7:228 WVV).

31.08.2020 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

04.09.2020 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30% van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2019 betalen.

04.09.2020 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte aan de betrokken personeelsleden van een afdruk van de elektronische aangifte (e-ASR scenario 6).

10.09.2020 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden: PRODCOM-enquête over augustus indienen.

10.09.2020 - Btw

Aangifte van de verrichtingen van de maand juli (zomerfaciliteiten).

15.09.2020 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in augustus betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 40 800 EUR aan BV moeten betalen.

21.09.2020 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van augustus betalen.

21.09.2020 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

30.09.2020 - Veiligheid - OR

Vergadering van de ondernemingsraad houden m.b.t. de inlichtingen over het 2de kwartaal 2020.

30.09.2020 - Sociaalverzekeringskas voor zelfstandigen

Betaling van de kwartaalbijdrage.

30.09.2020 - Btw

Uiterste datum voor het indienen van het verzoek om teruggave van de btw betaald in 2019 in een andere lidstaat van de Europese Unie.

30.09.2020 - Emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt (*)

Uiterste datum voor de bekendmaking van het halfjaarlijks communiqué over hun bedrijf en hun resultaten.

30.09.2020 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

01.10.2020 - Btw

Datum van overgang voor de indiening van de periodieke btw-aangifte van kwartaalaangiften naar maandaangiften. Melding aan het btw-controlekantoor uiterlijk de 10e van de maand volgend op het kalenderkwartaal waarin niet meer voldaan is aan de voorwaarden om kwartaalaangiften in te dienen (art. 18 § 3 1e lid KB nr. 1).

05.10.2020 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 25 % van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2019 betalen.

05.10.2020 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte aan de betrokken personeelsleden van een afdruk van de elektronische aangifte (e-ASR scenario 6).

09.10.2020 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over september indienen.

09.10.2020 - Voorafbetalingen (*)

Voorafbetalingen (VA 3) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.

15.10.2020 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in september betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 40 800 EUR aan BV moeten betalen.

20.10.2020 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

20.10.2020 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van september betalen.

30.10.2020 - Veiligheid - OR

Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden.

30.10.2020 - RSZ

Nominatieve staat opmaken voor het 3de kwartaal.

31.10.2020 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

05.11.2020 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2019 betalen.

05.11.2020 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte aan de betrokken personeelsleden van een afdruk van de elektronische aangifte (e-ASR scenario 6).

10.11.2020 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over oktober indienen.

13.11.2020 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in oktober betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 40 800 EUR aan BV moeten betalen.

20.11.2020 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van oktober betalen.

20.11.2020 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

30.11.2020 - Automatische ontspanningstoestellen

Elk jaar stuurt de ontvanger der directe belastingen in de loop van de maand november een bericht 681 naar de personen die als eigenaar van automatische ontspanningstoestellen gekend zijn. In geval van niet-ontvangst : borderel 680 aanvragen met het oog de bestelling van de fiscale kentekens 682.

30.11.2020 - Veiligheid - OR

Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden.

30.11.2020 - Btw

Optie voor een ander stelsel van periodieke btw-aangiften (maandelijkse of kwartaalaangiften) in te dienen per aangetekende brief. De aanvraag heeft uitwerking op 1 januari 2021.

30.11.2020 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

04.12.2020 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 35% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2019 betalen.

04.12.2020 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte aan de betrokken personeelsleden van een afdruk van de elektronische aangifte (e-ASR scenario 6).

10.12.2020 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over november indienen.

15.12.2020 - Vakantie

Bericht uithangen m.b.t. de feestdagen van 2021 en hun eventuele vervanging.

15.12.2020 - Btw

Per aangetekende brief aanvraag indienen om vanaf 1 januari 2021 de vrijstellingsregeling te kunnen genieten; bij de aanvraag de omzet van de eerste drie kwartalen opgeven en een raming van de omzet van het vierde kwartaal (art. 2, § 3 nieuw BTW-KB nr. 19).

15.12.2020 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in november betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 40 800 EUR aan BV moeten betalen

21.12.2020 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van november betalen.

21.12.2020 - Voorafbetalingen

(*)

21.12.2020 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

24.12.2020 - Btw

Maandaangevers : voorschot betalen dat, naar keuze, gelijk is aan de belasting verschuldigd over de handelingen van 1 tot 20 december of het bedrag verschuldigd voor november (art. 19, § 2 BTW-KB nr. 1).

24.12.2020 - Bedrijfsvoorheffing

Vennootschappen die in 2019 meer dan 2 500 000 EUR BV hebben ingehouden : betaling van de gedurende de eerste 15 dagen van december ingehouden BV.