Fiscale & administratieve kalender

30.11.2020 - Automatische ontspanningstoestellen

Elk jaar stuurt de ontvanger der directe belastingen in de loop van de maand november een bericht 681 naar de personen die als eigenaar van automatische ontspanningstoestellen gekend zijn. In geval van niet-ontvangst : borderel 680 aanvragen met het oog de bestelling van de fiscale kentekens 682.

30.11.2020 - Veiligheid - OR

Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden.

30.11.2020 - Btw

Optie voor een ander stelsel van periodieke btw-aangiften (maandelijkse of kwartaalaangiften) in te dienen per aangetekende brief. De aanvraag heeft uitwerking op 1 januari 2021.

30.11.2020 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

04.12.2020 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 35% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2019 betalen.

04.12.2020 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte aan de betrokken personeelsleden van een afdruk van de elektronische aangifte (e-ASR scenario 6).

10.12.2020 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over november indienen.

15.12.2020 - Vakantie

Bericht uithangen m.b.t. de feestdagen van 2021 en hun eventuele vervanging.

15.12.2020 - Btw

Per aangetekende brief aanvraag indienen om vanaf 1 januari 2021 de vrijstellingsregeling te kunnen genieten; bij de aanvraag de omzet van de eerste drie kwartalen opgeven en een raming van de omzet van het vierde kwartaal (art. 2, § 3 nieuw BTW-KB nr. 19).

15.12.2020 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in november betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 40 800 EUR aan BV moeten betalen

21.12.2020 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van november betalen.

21.12.2020 - Voorafbetalingen

(*)

21.12.2020 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

24.12.2020 - Btw

Maandaangevers : voorschot betalen dat, naar keuze, gelijk is aan de belasting verschuldigd over de handelingen van 1 tot 20 december of het bedrag verschuldigd voor november (art. 19, § 2 BTW-KB nr. 1).

24.12.2020 - Bedrijfsvoorheffing

Vennootschappen die in 2019 meer dan 2 500 000 EUR BV hebben ingehouden : betaling van de gedurende de eerste 15 dagen van december ingehouden BV.